ANBI gegevens

ANBI gegevens

1- Statutaire naam van de Stichting:

 • Stichting Evangelie Gemeente Salem, Wageningen en omstreken
 • De gemeente Salem stelt zich ten doel:

  1. De verspreiding van het evangelie van de Here Jezus Christus door de gehele wereld en het maken van alle volken tot Zijn discipelen (Mattheus 28:19).
  2. Het in praktijk brengen van al hetgeen de bijbel leert over het eren en dienen van God en het dienstbaar zijn aan de medemens (Mattheus 22:37-40).

  Dit doel wil de gemeente Salem bereiken door het zijn van een plaatselijke gemeente van Jezus Christus in Wageningen en omstreken (Handelingen 1:8).

2- Contactgegevens

3- Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Lid

Daarnaast is er een kascontrolecommissie.

4- Beleidsplan gemeente

Salem richt zich op:
 • Versterken van gebedsleven en aanbidding;
 • Versterken van hecht en toch open kringleven;
 • Versterken van kinder- en jongerenwerk;
 • Versterken van een gezamenlijk getuigenis als kerken in Wageningen en het uitreiken naar onze omgeving;
 • Versterken van goed bijbels onderwijs.

Het afgelopen jaar heeft corona grote beperkingen gegeven in onze activiteiten. Daarnaast heeft de aankoop van een eigen gebouw veel aandacht gevraagd. Het gebouw willen we gebruiken in activiteiten voor onze omgeving, naast het gebruik voor onze eigen diensten en kinder- en tienerwerk.

5- Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen voorganger of andere personen in loondienst. Derhalve is er geen beloningsbeleid. Leden van het bestuur en de raad, nog de leden van diverse commissies, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen alleen een vergoeding voor werkelijk gemaakte en gedeclareerde onkosten.

6- Unie – ABC (Baptisten- & CAMA-gemeenten)

De gemeente is aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten/Alliantie van Baptisten-en CAMA-gemeenten en maakt gebruik van de groepsbeschikking voor alle aangesloten gemeenten. Doelstelling, statuten, huishoudelijk reglement en werkorde van het kerkgenootschap zijn vermeld op de ANBI pagina van de Unie -ABC.
Omdat  Salem deel uit maakt van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland of Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten, is zij als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

7. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Onze website geeft informatie over de activiteiten van de gemeente over de afgelopen periode. Vanwege corona konden veel activiteiten in 2020-2021 niet plaatsvinden en was er sprake van een live-streaming van de diensten. Belangrijk was het proces in de zoektocht naar een alternatieve locatie dat  op 1 dec 2020 heeft geresulteerd in de aankoop van een gebouw aan de Hendrikweg 14A te Wageningen.

Met het gebouw werd een gebouwcommissie opgezet met diverse inrichtings- onderhouds- en verhuuractiviteiten van de accommodatie. De penningmeester heeft een nieuw, online boekhoudsysteem opgezet, omdat de software die tot nog toe gebruikt werd verouderd en niet meer toereikend was voor een gemeente met een eigen gebouw en verhuur.

8- Financiële verantwoording

De jaarrekening en de informatie op deze ANBI-pagina van de gemeente Salem worden voorafgaand aan de algemene ledenvergadering gecontroleerd door de kascontrolecommissie.
Na afloop van het kerkelijk jaar (1 september tot en met 31 augustus
) heeft de ALV (ledenvergadering) van Salem op 28 oktober 2021 de jaarrekening van het voltooide boekjaar goedgekeurd. Een samenvatting van de jaarrekening vindt un in de volgende tabellen.

a- Balans

In de tabel is de balans van het verslagjaar ten opzichte van het vorige jaar weergegeven.

   

31-08-2021

31-08-2021

 

31-08-2020

31-08-2020

Code

Omschrijving

Activa

Passiva

 

Activa

Passiva

1300

Debiteuren

353

       

1400

Eigen Vermogen

 

127.027

   

121.307

1700

Crediteuren

 

1.587

     

 

0020 Gebouw

429.098

       

 

0130 Inventarissen

16.011

   

5.306

 

 

1000 Kas en bank

66.193

   

126.242

 
             

 

2010 Reserveringen

 

2.998

 

 

10.241

 

2210 Voorzieningen

 

19.662

 

 

 

 

2300 Langlopende leningen

12.127

351.500

 

 

 

 

Saldo

 

21.008

     

 

 

523.782

523.782

 

131.549

131.549

 

Toename eigen vermogen(127.027 -121.307 =  5.721 + saldo 21.008) = 26.729

Eigen vermogen 1 sep 2021 na toevoegen saldo (121.307 + 26.729) € 148.035 

*Het saldo is na vaststelling door de ALV toegevoegd aan het Eigen Vermogen.

b- Winst- en verliesrekening

In de tabel is de winst- en verliesrekening het verslagjaar 20/21 ten opzichte van het vorige jaar 19/20 weergegeven. Vanwege het gebouw zijn in 20/21 nieuwe posten  toegevoegd.

 

01-09-2020

t/m 31-08-2021

 

01-09-2019

t/m 31-08-2020

             

Code

Omschrijving

Verlies

Winst

 

Verlies

Winst

 

0020 Gebouw

2.054

 

 

 

 

 

4001  Onderhoud

15.249

 

 

 

 

 

4002 Exploitatie

14.535

 

 

16.120

 

 

4003 Facilitair

198

 

 

 

 

 

4004 Inrichting

951

 

 

 

 

 

4005 Samenkomsten 

2.463

 

 

3.890

 

 

4006 Intern gemeenteleven

1.071

 

 

2.886

 

 

4007 Administratief

1.574

 

 

3.161

 

 

4330 Afschrijving

1.516

 

 

 

 

 

4800 Rentelasten en bankkosten

310

 

 

 

 

 

4820 Rente hypotheken en leningen o/g

881

 

 

 

379

 

5001 Missionair werk

19.976

6.574

 

24.690

2.792

 

8050 Verhuur gebouw 

 

4.069

 

 

 

 

8300 Giften

 

58.943

 

80

51.387

             
 

Bestemming giften aankoop eigen gebouw

Saldo winst


12.200

8.808

       
 

Saldo winst (incl. eenmalige giften aankoop gebouw)

21.008 

3.730

 

 

 

81.785

81.785

 

54.558

54.558

c- Winst- en verliesrekening: realisatie ten opzichte van de begroting (kerkelijk jaar)

     

OMSCHRIJVING

Gerealiseerd
20-21
VERLIES

Gerealiseerd
20-21
WINST

Begroot
21-22
VERLIES

Begroot
21-22
WINST

Begroot
22-23
VERLIES

Begroot
22-23
WINST

0020 Gebouw

2.054,42

 

2.054,42

 

 

 
4001 Onderhoud

15.248,89

 

14.217,38

 

 

 

4002 Exploitatie

14.534,52

 

12.393,50

 

9,250

 
4003 Facilitair

198,36

 

1.000,00

 

1.000

 
4004 Inrichting

950,52

 

675,00

 

2.000

 
4005 Samenkomsten

2.462,81

 

4.700,00

 

5.150

 
4006 Intern gemeenteleven

1.070,50

 

4.100,00

 

2.400

 
4007 Administratief

1.573,50

 

2.500,00

 

1.800

 

4330 Afschrijving

1.516,11

 

4.078,38

 

3.503

 
4800 Rentelasten en bankkosten

310,47

 

 

 

310

 
4820 Rente hypotheken en leningen o/g

881,42

 

3.853,00

 

5.134

 
5001 Missionair werk

19.975,86

6.573,50

26.800,00

7.792,00

18.200

5.050
5330 Giften t.b.v. aankoop gebouw

 

12.200,00

 

     
8050 Verhuur gebouw

 

4.069,00

 

5.000,00

 

15.200
   

58.942,91

 

63.578,00

 

63.600
Saldo winst

21.008,03

 

  1,68

20.886

 
TOTAAL 81.785,41

81.785,41

76.371,68

76.371,68

 
83.850
83.850