ANBI gegevens

ANBI gegevens

1- Naam Stichting:

Stichting Evangelie Gemeente Salem, Wageningen en omstreken
Postadres: Grunsfoortseweg 2, 6871 CE Renkum
Bezoekadres: Hendrikweg 14A
RSIN nummer: 815799937
KvK: 41051649
IBAN: NL83 INGB 0003 1872 07
BIC: INGBNL2A
E-mail: bestuur@salemwageningen.nl / penningmeester@salemwageningen.nl 

2- Doelstelling

De gemeente Salem stelt zich ten doel:

  1. De verspreiding van het evangelie van de Here Jezus Christus door de gehele wereld en het maken van alle volken tot Zijn discipelen (Mattheus.28:19).
  2. Het in praktijk brengen van al hetgeen de bijbel leert over het eren en dienen van God en het dienstbaar zijn aan de medemens (Mattheus.22:37-40).

Dit doel wil de gemeente Salem bereiken door het zijn van een plaatselijke gemeente van Jezus Christus in Wageningen en omstreken. (Hand.1:8)

3- Bestuurssamenstelling

Voorzitter: H. van der Beek (ad interim)
Secretaris: A.C. van Gestel
Penningmeester: J. Meijer (tot 1 december 2020: J. Atsma)

Kascontrolecommissie:

  • 2019-2020M. van Gestel, mw. T. Parmentier. H. van der Beek.
  • 2020-2021:  mw T. Parmentier en H. Hamoen

4- Beleidsplan gemeente

Gezien het turbulente jaar met een aankoop van een kerkgebouw is een beleidsplan van Salem momenteel in de maak ten behoeve van het komende begrotingsjaar 2021-2022.
Leden van het bestuur en de raad nog leden van diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte en gedeclareerde onkosten.

5- Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen voorganger of andere personen in loondienst. Derhalve is er geen beloningsbeleid.

6- Unie van Baptistengemeenten / Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten

De gemeente Salem is aangesloten bij de Unie van Baptistengemeenten / Alliantie van Baptisten-en CAMA-gemeenten en maakt gebruik van de groepsbeschikking voor alle aangesloten gemeenten. Doelstelling, statuten, huishoudelijk reglement en werkorde van het kerkgenootschap zijn vermeld op de ANBI pagina van de Unie/de ANBI-pagina van www.abcgemeenten.nl.

7. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Onze website geeft informatie over de activiteiten van de gemeente over de afgelopen periode. Vanwege corona konden veel activiteiten niet plaatsvinden. Belangrijk was het proces in de zoektocht naar een alternatieve locatie die op 1 dec jl. heeft geresulteerd in de aankoop van een gebouw. 

8- Financiële verantwoording

a- Resultatenrekening

In de begroting werd aanvankelijk rekening gehouden met een fors exploitatietekort. De post Missionaire werkers had echter wat ‘lucht’, waardoor we dachten dat dit gat aan het eind van het jaar wel mee zou vallen. Wat daarnaast vanaf het begin van het boekjaar meeviel was dat de inkomsten boven de begroting lagen. Toen de Corona crisis het samenkomen eerst onmogelijk maakte en daarna erge beperkingen oplegde, daalden wel de inkomsten uit de collecten, maar niet de inkomsten uit de bijdragen via de bank. Aan de andere kant daalden de uitgaven door minder kosten voor de samenkomsten. Dit leidde bij elkaar tot een resultaat waarbij er ruimte was om reserveringen (bijv. voor missionair werk) aan te vullen en onder de streep een exploitatie overschot re realiseren.

De jaarrekening en de informatie op deze ANBI-pagina van de gemeente Salem worden voorafgaand aan de algemene ledenvergadering gecontroleerd door een kascontrolecommissie en bestaat uit drie gemeenteleden. Die commissie is samengesteld conform het huishoudelijk reglement van de gemeente en werkt volgens een door de raad vastgestelde controlemodel. Deze kunt u desgewenst opvragen.

Exploitatie 2019-2020   Begroting   Realisatie
Opbrengsten        
Maandelijkse bijdragen   € 43.000   € 48.718
Collecten   € 4.400   € 2.669
Toerusting   € 1.500   € 0
Uit reserve       € 0
Diaconie       € 2.792
Diversen       € 379
         
MGW Zendingscollecte   € 5.000   € 4.984
Directe giften   € 10.000   € 970
         
Totaal opbrengsten   € 63.900   € 60.512
         
Kosten        
Administratief   € 2.200   € 3.161
Samenkomsten   € 25.200   € 19.609
Aandacht en zorg   € 500   € 339
Intern gemeenteleven   € 4.000   € 2.948
Missionaire werkers   € 20.000   € 20.000
Missionair werk   € 2.500   € 4.620
         
Afschrijving   € 654   € 654
         
MGW Zendingscollecte   € 5.000   € 5.055
Directe giften   € 10.000   € 1.050
         
Totaal kosten   € 70.054   € 57.463
         
Saldo   -€ 6.154   € 3.076
    Exploitatietekort   Exploitatieoverschot

b- Balans per 1 september 2020

Activa 2019/2020   Passiva 2019/2020
vaste activa     eigen vermogen € 121.190
gebouwen € 0   bestemmingsreserveringen € 9.913
inventaris € 5.306      
vlottende activa        
reservering specifiek doel € 9.797   kortlopende schulden  
spaarproject kinderen € 116   – giften met bestemming € 0
reservering Algemeen € 100.379   – zendingsproject aug. € 445
kas, bank (liquide middelen) € 15.950      
         
totaal activa € 131.548   totaal passiva € 131.548

c- Begroting 2020-2021 (kerkelijk jaar)

De begroting 2020-2021 is pas op 3 februari 2021 (6 maanden na aanvang kerkelijk jaar) goedgekeurd door de ALV. Vanwege corona en vervolgens de turbulentie in de aankoop van een gebouw op 1 december 2020 (en daarmee voortdurend wijzigingen in de lopende begroting) kon de eerder geplande bijeenkomst voor goedkeuring van de begroting niet plaatsvinden. Over enkele maanden zal de begroting voor het nieuwe kerkelijke jaar 2021-2022 aan de ALV worden voorgelegd maar daarbij meer duidelijkheid in de posten verhuur (opbrengsten) en exploitatie (kosten).

Exploitatiebegroting   Begroting
Opbrengsten    
Verhuur ruimten HW13   € 5.000
Vrijwillige bijdragen, giften   € 57.778
Missionair werk en diaconaat   € 7.792
Periodieke giften   € 5.800
Totaal opbrengsten   € 76.370
     
Kosten    
Rente   3.853
Afschrijving   4.078
Huur WICC   6.674
MJOP onderhoud (dotatie voorziening onderhoud)   14.217
Exploitatie gebouw   8.889
Gemeente-activiteiten   12.500
Missionair werk en diaconaat   26.500
Totaal kosten   € 76.372
     
Saldo   -2
    Exploitatietekort