Naam Stichting: Stichting Evangelie Gemeente Salem, Wageningen en omstreken
Postadres: Roghorst 151, 6708 KG Wageningen
RSIN nummer: 815799937
KvK: 0410.51.649
IBAN: NL83 INGB 0003 1872 07
BIC: INGBNL2A

Doelstelling
De gemeente Salem stelt zich ten doel:

  1. De verspreiding van het evangelie van de Here Jezus Christus door de gehele wereld en het maken van alle volken tot Zijn discipelen. (Matth.28:19)
  2. Het in praktijk brengen van al hetgeen de bijbel leert over het eren en dienen van God en het dienstbaar zijn aan de medemens. (Matth.22:37-40)

Dit doel wil de gemeente Salem bereiken door het zijn van een plaatselijke gemeente van Jezus Christus in Wageningen en omstreken. (Hand.1:8)

Bestuurders
Voorzitter: F. Goessens
Secretaris: P. Oerlemans
Penningmeester: J. Atsma

 

Financieel jaarverslag

Resultatenrekening

In de begroting werd rekening gehouden met een exploitatietekort. Aan het eind van het boekjaar blijkt er een (voor ons doen groot) exploitatieoverschot te zijn. Aan de ene kant komt dit doordat de uitgaven ruim binnen de begroting zijn gebleven. Aan de andere kant doordat de inkomsten iets hoger liggen dan begroot.

In deze vergelijking zijn de posten ‘zendingscollecte’ en ‘directe giften’ niet meegenomen. Dit zijn in wezen ‘in-uit’ posten: op deze posten komen gelabelde bedragen binnen die er ook gelabeld weer uit gaan. Wat hier opvalt is dat er beduidend minder directe giften op projecten zijn binnengekomen dan begroot (lees: voorgaande jaren).

Exploitatie 2017-2018BegrotingRealisatie
Opbrengsten
Maandelijkse bijdragen€ 41.000€ 41.464
Collecten€ 4.400€ 3.719
Toerusting€ 353
Diaconie€ 706
Diversen€ 194
MGW Zendingscollecte€ 5.000€ 4.735
Directe giften€ 10.000€ 2.602
Totaal opbrengsten€ 60.400€ 53.773
Kosten
Administratief€ 2.100€ 1.512
Samenkomsten€ 17.900€ 16.870
Aandacht en zorg€ 500€ 390
Intern gemeenteleven€ 6.200€ 4.694
Missionaire werkers€ 20.000€ 19.800
Missionair werk€ 2.800€ 1.221
Afschrijving€ 375€ 375
MGW Zendingscollecte€ 5.000€ 4.772
Directe giften€ 10.000€ 2.455
Totaal kosten€ 64.875€ 52.089
Saldo-€ 4.475€ 1.684
ExploitatietekortExploitatieoverschot

Balans per 1 september 2018

Activa2017/2018Passiva2017/2018
vaste activaeigen vermogen€ 37.006
gebouwen€ 0bestemmingsreserveringen€ 6.809
inventaris€ 3.149
vlottende activa
reservering ING€ 6.693kortlopende schulden
spaarproject kinderen€ 116– giften met bestemming€ 249
reservering ABN AMRO€ 22.369– zendingsproject aug.€ 607
kas, bank (liquide middelen)€ 12.344
totaal activa€ 44.671totaal passiva€ 44.671

Begroting 2018-2019

Exploitatiebegroting 2018-2019Begroting
Opbrengsten
Maandelijkse bijdragen€ 41.000
Collecten€ 4.400
MGW Zendingscollecte€ 5.000
Directe giften€ 10.000
Totaal opbrengsten€ 60.400
Kosten
Administratief€ 2.100
Samenkomsten€ 17.900
Aandacht en zorg€ 500
Intern gemeenteleven€ 6.200
Missionaire werkers€ 20.000
Missionair werk€ 2.800
Afschrijving€ 423
MGW Zendingscollecte€ 5.000
Directe giften€ 10.000
Totaal kosten€ 64.923
Saldo-€ 4.523
Exploitatietekort